top of page
zdj1.png

Nazywam się Agata Markiewicz. Od kilkunastu lat pracuję jako psycholog.
Jeśli przeżywasz trudności emocjonalne, problemy osobiste, czy też rodzinne i chcesz dokonać zmian w swoim życiu, to oferuję Ci swoją pomoc.

Strona główna: Znany cytat
Dandelion Parachute Seed

GABINET PSYCHOLOGICZNY AGATA MARKIEWICZ

Strona główna: Witaj

O MNIE

Z wykształcenia jestem psychologiem, ukończyłam Uniwersytet Wrocławski. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


Obecnie od 2019r. uczestniczę w czteroletnim całościowym kursie psychoterapii organizowanym przez Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie (Oddział Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości) atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Posiadam także certyfikat konsultanta transkulturowej psychoterapii pozytywnej wydany przez World Association For Positive and Transcultural Psychotherapy.


Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w swoim zawodzie, zarówno w pracy z osobami dorosłymi, jak i z młodzieżą i dziećmi. Zdobywałam je nie tylko w swoim gabinecie, ale też na stażu w Szpitalu Klinicznym im. j. Babińskiego w Krakowie (Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic), Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze (Oddział Leczenia Nerwic), a także pracując w ośrodku socjoterapii, poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni dla ofiar przemocy, czy w placówkach oświatowych.

Doskonalę swój warsztat pracy, uczestnicząc w sesjach self-experience, superwizyjnych oraz warsztatach i szkoleniach, m.in.:

 • Techniki terapii psychodynamicznej w leczeniu zaburzeń odżywiania (Psychomedic)

 • Pacjenci z natręctwami w gabinecie psychoterapeuty. (NZOZ Centrum Terapii Dialog).

 • Pacjent psychotyczny w gabinecie. Szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów. (NZOZ Centrum Terapii Dialog).

 • Mechanizmy związane z doświadczaniem sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych oraz konsekwencje emocjonalno-społeczne dla osób ich doświadczających (Ośrodek Rozwoju Edukacji)

 • Kurs nadający uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 (Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych)

 • Profilaktyka uzależnień behawioralnych (Ośrodek Rozwoju Edukacji)

 • Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskiej Karty” w oświacie (Ośrodek Rozwoju Edukacji)

 • Trening Umiejętności Społecznych (Stimulus)

 • Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży - podstawy teoretyczne (Ośrodek Rozwoju Edukacji)

 • Uczeń z zaburzeniami lękowymi. Profilaktyka zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży w szkole. (Ośrodek Rozwoju Edukacji)

 • Terapia  systemowa - dziecko i rodzina w konflikcie około rozwodowym (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii)

 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii)

 • Terapia dzieci po urazach psychicznych (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii)

 • Tworzenie  programów  terapeutycznych  dla  dzieci  i  młodzieży  z  zespołem  nadpobudliwości psychoruchowej ADHD

 • Profilaktyka uzależnień. Interwencja wobec dziecka zagrożonego uzależnieniem –rozwiązywanie problemów z młodzieżą uzależnioną od środków psychoaktywnych

 • Między agresją a depresją. Jak pokonywać problemy uczniów. Podejście poznawczo-behawioralne

 • Metodyka orientacji i poradnictwa zawodowego

 • EEG – Biofeedback I i II stopnia

 • Pedagogika planu daltońskiego (Polskie Stowarzyszenie Dalton w Ostrowcu Świętokrzyskim)


Jestem autorką publikacji i wystąpień na konferencjach naukowo-dydaktycznych:

 • współautorstwo: „Tworzenie  Indywidualnych  Programów  Resocjalizacyjno-Edukacyjnych  jako narzędzie wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży niedostosowanej społecznie, [w:]  L.Albański, M.Kowalski  (red.): Wspomaganie  pedagogiczne  niedostosowanych  społecznie.  Jelenia Góra 2010

 • referat: "Psychoprofilaktyka  dyssocjalnych  zaburzeń  osobowości  w  aspekcie  pracy terapeutyczno-wychowawczej  z  adolescentami  zagrożonymi  niedostosowaniem społecznym"  podczas  Ogólnopolskiej  Konferencji  Naukowo-Edukacyjnej     "Wszystko     o zaburzeniach  osobowości.  Etiologia-diagnoza-terapia"    organizowanej    przez    Uniwersytet Wrocławski (2008)

 • referat: „Tworzenie  Indywidualnych  Programów Resocjalizacyjno-Edukacyjnych     jako narzędzie  wyrównywania  szans  edukacyjnych  młodzieży  niedostosowanej  społecznie” podczas  Międzynarodowej  Konferencji  Naukowo-Metodycznej  „Wspomaganie  pedagogiczne niedostosowanych  społecznie”  organizowanej  przez  Zespół  Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku i Kolegium Karkonoskie (2010).

 • Przygotowanie  do  efektywnego  wejścia  na  rynek  pracy  jako  element  oddziaływań resocjalizacyjnych [w:] L.Albański (red.) „Profilaktyka niedostosowania społecznego - teoria  i praktyka. Jelenia Góra (2006)

 • referat:  "Wdrażanie młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym do efektywnego funkcjonowania  w  społeczeństwie  w  kontekście  realizacji  poradnictwa  zawodowego" podczas  ogólnopolskiej  konferencji  "Aspekty  funkcjonowania  MOS  w  świetle  prawa" organizowanej przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie (2006)

 • referat:   "Rola  psychologa  w  procesie  poradnictwa  zawodowego  uczniów  zagrożonych niedostosowaniem  społecznym" podczas Regionalnej Sesji Naukowo-Metodycznej organizowanej przez Uniwersytet Opolski i Uniwersytet Wrocławski (2006)

 • referat:  "Przygotowanie do efektywnego wejścia na rynek pracy jako element oddziaływań resocjalizacyjnych" podczas ogólnopolskiej konferencji naukowo-metodycznej  organizowanej przez Uniwersytet Zielonogórski, Kolegium Karkonoskie i MOS w Smolniku (2006)

 • współautorstwo: Technika uwikłania w dialog a uległość wobec autorytetu  w  marketingu społecznym. W: Ł.Kaczmarek, H. Sęk (red.), W stronę psychologii pozytywnej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe (2004)

Strona główna: O terapii

ZAKRES USŁUG

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

czas trwania jednej sesji: 50 min., koszt 140 zł

Jest to pierwsze spotkanie (lub kilka  spotkań). Niekiedy konsultacja jest jedyną formą kontaktu z psychologiem, np. gdy pacjent potrzebuje uzyskać poradę - konkretne informacje, dotyczące zakresu wiedzy psychologicznej (psychoedukacja, poradnictwo).


Konsultacja polega zazwyczaj na rozmowie, omówieniu przez pacjenta doświadczanych trudności. Efektem konsultacji jest otrzymanie informacji nt. możliwości dalszych działań (np. wskazówek dotyczących rozwiązywania bieżących trudności, zalecenia podjęcia psychoterapii lub poinformowanie o innych zalecanych formach wsparcia). 

Psychoedukacja, poradnictwo prowadzone są w obszarach dotyczących różnych obszarów życia, takich jak:

 • radzenie sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym;

 • konflikty rodzinne;

 • trudności wychowawcze;

 • doradztwo zawodowe;

 • trudności w budowaniu bliskich relacji.

Konsultacje mogą odbywać się w gabinecie, ale również za pośrednictwem komunikatora internetowego.


W celu umówienia terminu konsultacji, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny. 

PSYCHOTERAPIA

czas trwania jednej sesji: 50 min., koszt 140 zł,

częstotliwość: 1 raz w tygodniu lub częściej (ustalane indywidualnie w zależności od gotowości pacjenta) 

Psychoterapia jest metodą leczenia stosowaną w przypadku pacjentów cierpiących m.in. na:

 • depresję;

 • zaburzenia lękowe (nerwicowe);

 • objawy psychosomatyczne;

 • zaburzenia osobowości.

Ponadto psychoterapię może podjąć każda osoba, odczuwająca cierpienie psychiczne i gotowa do zwiększenia wiedzy na temat samego siebie, swoich świadomych i nieświadomych źródeł emocji, czy motywów działania.​


Zawsze psychoterapia poprzedzona jest konsultacjami psychologicznymi (standardowo są to 3 spotkania). Konsultacje pozwalają na poznanie specyfiki trudności, z jakimi zgłasza się pacjent i dzięki temu zaproponowanie najbardziej optymalnej formy pomocy.


Czas trwania procesu psychoterapii jest różny, w zależności od charakteru trudności i założonych do osiągnięcia celów. Może trwać kilka miesięcy, a także kilka lat (psychoterapia długoterminowa).

Prowadzę psychoterapię w podejściu psychodynamicznym/psychoanalitycznym. ​​​

W gabinecie prowadzę psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży.

BADANIE PSYCHOLOGICZNE

czas trwania: uzależniony od narzędzi badawczych;

koszt:

 • diagnoza funkcjonowania intelektualnego (dzieci i dorośli) – 400 zł (czas trwania badania ok. 2 godzin)

 • diagnoza predyspozycji zawodowych (młodzież i dorośli) – 300 zł (czas trwania badania ok. 1 godz.)

 • diagnoza osobowości (młodzież i dorośli) – 300 zł (czas trwania badania ok. 1 godz.)

Koszt innego zakresu badań ustalany jest indywidualnie, w zależności od stosowanych narzędzi badawczych.

Wystawienie opinii psychologicznej po badaniu: 70 zł

SZKOLENIA

Organizuję szkolenia i warsztaty z zakresu wiedzy i umiejętności psychologicznych dla rodziców, nauczycieli, pracowników socjalnych, seniorów, par i innych grup zainteresowanych tą tematyką.


Przykładowe tematy szkoleń:

 • Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym?

 • Skuteczne metody wychowawcze.

 • Tajemnice udanych związków.

 • Jak budować dające satysfakcję relacje z innymi ludźmi?

 • Jak pracować z uczniami z zaburzeniami psychicznymi?

 • Jak wspierać dzieci w konflikcie okołorozwodowym?

 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.


Możliwe są również inne tematy szkoleń, ustalane indywidualnie. Koszt uzależniony jest od czasu trwania i miejsca realizacji.

Strona główna: Usługi
IMG_20220919_104232~2.jpg

KONTAKT

Spotkanie odbywa się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod numerem 512 963 062.

Przyjmuję

 • w Leśnej, ul. Kochanowskiego 45-47 lokal nr 3 (konsultacje i psychoterapia młodzieży i dorosłych)

 • w Mirsku, ul. Spacerowa 1 (konsultacje i psychoterapia młodzieży i dorosłych, diagnoza psychologiczna dzieci)

Numer konta:

mBank 16 1140 2004 0000 3102 7958 1283

Strona główna: Kontakt
bottom of page